פס גרפי - ניירות ערךקרן חוץ נסחרת

במסגרת תיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, אשר נכנס לתוקף בפברואר 2016 הסדירה הרשות לניירות ערך  את שיווקן והפצתן בישראל של קרנות זרות.

קרן חוץ נסחרת  הינה קרן זרה (ETF) המונפקת ע"י מנפיק בינ"ל, ואשר בכפוף לקבלת היתר הרשות לני"ע לשיווק והפצה בישראל, אישרה הבורסה את בקשת מנהל הקרן לרישומה למסחר בבורסה. אחד התנאים לרישומה למסחר בבורסה, הוא היותה נסחרת 12 חודשים לפחות בבורסת רישום כפול (בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לחוק ני"ע), קודם לרישומה בבורסה בתל אביב. ככל שיחידות קרן החוץ יימחקו מהמסחר בבורסת חו"ל אזי הן תמחקנה באופן אוטו' מהמסחר גם בבורסה בתל אביב.

נכסי המעקב של קרנות חוץ נסחרות יכולים להיות מדדי מניות בינ"ל, מדדי אג"ח בינ"ל, סחורות או חוזים.

בדומה לקרנות סל, תסחרנה קרנות החוץ בשוק המניות או בשוק האג"ח, בהתאם לנכס המעקב. 

המסחר בבורסה בקרנות חוץ יתקיים בימים ב'-ה', בש"ח. לא יתקיים מסחר ביום א'.

הכללים החלים על רישום למסחר של קרן חוץ נסחרת זהים במהותם לכללים החלים על רישום למסחר של קרן סל, בשינויים המחויבים.
על מנת להנפיק קרן חוץ נסחרת בבורסה על קרן החוץ הנסחרת לעמוד בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (ראה להלן קישור לאתר הרשות) ובכללי הרישום למסחר של הבורסה.

לאתר הרשות

קרנות חוץ אשר תוכלנה להיסחר בבורסה בתל אביב מחוייבות לעמוד בכללים הבאים, בהתאם לכללים שפירסמה הרשות לניירות ערך:

  • השווי הכולל של הנכסים בקרנות ובתיקי לקוחות בניהול מנהל קרן החוץ, הינו בשווי של לפחות 20 מיליארד דולר.
  • מנהל קרן החוץ מנהל חמש קרנות חוץ לפחות אשר יחידותיהן מוצעות לציבור כבר חמש שנים לפחות והשווי הכולל של הנכסים המוחזקים בכל אחת מהקרנות האמורות במשך השנתיים שקדמו לערב הבקשה הינו לא פחת מחמש מאות מיליון דולר.
  • שווי נכסי קרן החוץ ערב הבקשה הוא חמישים מיליון דולר ויחידותיה מוצעות לרכישה במדינה ממדינות אירופה או בארה"ב במשך תקופה שאינה קצרה מ-12 חודשים קודם לתחילת ההצעה לציבור בישראל.
  • קרן החוץ פועלת בהתאם לרגולציה האירופאית (UCITS) או בהתאם לInvestment Company Act of 1940 בארצות הברית.
  • הקרן רשומה למסחר בבורסה בחו"ל (בהתאם לתוספת השנייה והשלישית בחוק ני"ע).