שינוי תנאי אג"ח
שינוי תנאי אג"ח

חברה המבקשת לשנות את תנאי איגרות החוב או איגרות חוב להמרה שהנפיקה בעבר, נדרשת לקבל מראש את אישור הבורסה לשינוי התנאים על כך שהתנאים החדשים אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע התשלומים על פי התנאים החדשים.

נוהל טיפול באיגרות חוב של חברות בקשיים  

בשנים האחרונות הלך וגבר מספרן של חברות שנקלעו לקשיים ואיגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה.
נוהל הפעולה של הבורסה לטיפול באג"ח של חברות בקשיים כולל עקרונות כלליים בלבד, בנושאים מסוימים, והוא אינו ממצה את מגוון הנושאים הרלוונטיים ואופן הטיפול בהם. כמו כן, בשל השונות בין המקרים, ייתכנו תנאים נוספים שייקבעו על ידי הבורסה, וכל מקרה נשקל לגופו, על פי נסיבותיו.
לפי כללי הבורסה, כל הסדר כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהבורסה, על כך שהשינויים בתנאי האג"ח והקצאת ניירות ערך החדשים במסגרת ההסדר אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע תשלומים על פי ההסדר.
 
לאור הניסיון שנצבר בעקבות הטיפול בהסדרים ובמטרה לייעל את התהליך, הוכן ריכוז של הבהרות ועדכונים בנושא. מסמך זה נועד לשם נוחות בלבד. הכללים המחייבים החלים על רישום למסחר של ניירות ערך חדשים ושינוי תנאים של ניירות ערך קיימים, במסגרת הסדרי אג"ח, קבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
ריכוז הבהרות ועדכונים בנושא הסדרי אג"ח >