הנפקות חוזרות
הנפקות חוזרות

הנפקה לציבור  

אחד היתרונות עבור חברות הרשומות למסחר בבורסה הוא האפשרות לגייס הון מהציבור בהנפקות חוזרות, בלוח זמנים קצר יחסית. החל בשנת 2004 הורחבה חובת הדיווח בדוחות השנתיים של החברות, בהתאם להמלצות של וועדת ברנע. מאז, הדוחות השנתיים של החברות מכילים מידע מפורט, בדומה למתכונת של תשקיף.

"תשקיף מדף"

רשות ניירות ערך מאפשרת לחברה לבצע הנפקות על פי תשקיף המכונה "תשקיף מדף". תשקיף המדף תקף לתקופה של שנתיים, כאשר לרשות ניירות ערך סמכות להאריך את התקופה בשנה נוספת. במהלך התקופה התשקיף "פתוח" לצורך ביצוע הנפקות בדרך של פרסום דוח הצעת מדף. ביצוע הנפקה  אפשרי תוך שבע שעות ממועד פרסום דוח הצעת המדף (מתוכן חמש שעות מסחר).
 
בתקנות נקבעו גם סייגים לגבי סוגי החברות שההקלה בנושא תשקיף מדף חלה עליהן.

סוגי המניות בהנפקה

חברה רשומה שיש לה סוג מניות אחד, רשאית להנפיק או להקצות מניות אך ורק מהסוג הרשום למסחר. חברה רשומה שבהונה סוגי מניות שונים, רשאית להקצות מניות מהסוג העדיף מבחינת זכויות ההצבעה.

הנפקה לציבור

הנפקה לציבור של ניירות ערך, כגון מניות ו/או ניירות ערך המירים ו/או איגרות חוב, תתבצע על פי תשקיף שמפרסמת החברה.

הנפקת זכויות  

הנפקת זכויות היא הנפקה של ניירות ערך המוצעים באופן שווה לכל בעלי המניות הקיימים של החברה ולכל בעלי ניירות הערך ההמירים, אם על פי תנאי ניירות הערך ההמירים, הם זכאים להשתתף בהנפקת הזכויות. בעלי המניות וההמירים הזכאים לזכויות, יכולים לממש את הזכויות (בדרך כלל  בתוספת תשלום) ולקבל את ניירות הערך המוצעים כזכויות או למכור את הזכויות בבורסה (יום אחד).
 
סליקת כל ניירות הערך מתבצעת במסלקת הבורסה ביום 1+T, ולכן רוכש נייר הערך (יום T) מקבלו יום לאחר מכן (1+T).
 
בתנאי הנפקת זכויות נקבעים 4 מועדים חשובים:
  • היום הקובע: המחזיק בנייר הערך, המקנה את הזכות, ביום זה, זכאי לזכויות.
  • יום האקס: חל ביום הקובע. החל ממועד זה נסחר נייר הערך בבורסה ללא הזכות.
  • יום המסחר בזכויות: היום בו ניתן למכור את הזכות במסחר בבורסה.
  • יום הניצול: היום בו משלם הזכאי, שהודיע על כוונתו לנצל את הזכויות, את התמורה בגין הזכות, כפי שנקבעה בתשקיף.
 
בתקנון הבורסה ובהנחיות קבועים כללים מפורטים לגבי לוח הזמנים להצעה בדרך של זכויות, המסחר בזכויות, דרך ניצול הזכויות וכו'.