הנפקת אג"ח
הנפקת אג"ח

בנוסף לאיגרות חוב ממשלתיות, הבורסה מאפשרת רישום למסחר של איגרות חוב מסוגים שונים של המגזר העסקי:
 • איגרות חוב רגילות – המיועדות למימון פעילות עסקית של חברות. 
 • איגרות חוב מובנות – Structured Bonds – איגרות חוב של חברות (SPC – Special Purpose Company) שכל פעילותן היא הנפקת איגרות חוב אלו, והן, למעשה, מכשיר פיננסי.  
 • איגרות חוב משלמות במניות -  חברה שמניותיה נכללות במדד ת"א-125 רשאית לקבוע בתנאי תעודות ההתחייבות הקבועים במסמך לפיו הן מוצעות לראשונה, כי בנוסף לאפשרות של תשלום במזומן, היא רשאית לשלם את תמורת פדיון הקרן ו/או את תשלומי הריבית במניותיה, בהתאם למפורט בתקנון ובהנחיות הבורסה.
 • איגרות חוב היברידיות - חברה רשאית להנפיק איגרות חוב היברידיות. איגרות חוב היברידיות יעמדו לפדיון בתשלום אחד ובתנאיהן יקבע כי ניתן לדחות תשלום ריבית לתקופה של עד שש שנים. חברה רשאית להנפיק איגרות חוב היברידיות  בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: 1.מניות החברה נכללות במדד ת"א 125 ולפחות סדרה אחת של תעודות התחייבות שלה רשומה למסחר. 2.שווי החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב ההיברידיות הינו 200 מיליון ש"ח לפחות, וכן ההון העצמי של החברה 500 מיליון ש"ח לפחות או איגרות החוב דורגו בדירוג מקומי של A- או A3 או דירוג בינלאומי של  Baa3 או -BBB.

יתרונות להנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב

שוק אג"ח ייחודי ועמוק

המסחר באג"ח דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב מתבצע ברצף, ונחשב ליעיל, נזיל ושקוף מאוד ביחס לשווקי העולם בהם האג"ח נסחר OTC.

עלויות גיוס אטרקטיביות

איגרות חוב המונפקות בישראל מדורגות על פי סולם דירוג מקומי, השונה מסולם הדירוג הבינלאומי, ולכן נהנות מדירוג גבוה ביחס לדירוג הבינלאומי מה שמאפשר להן לגיס חוב בריביות נמוכות יותר ביחס לשווקים אחרים.

עלויות קניה ומכירה נמוכות

ציטוטי המרווח בין מחיר המכירה למחיר הרכישה באג"ח נמוכים בהשוואה למרווחים  לציטוטי המרווח במניות.

הכללים להנפקת איגרות חוב 

לבורסה כללים החלים על הנפקת איגרות חוב על ידי חברה נסחרת או על ידי חברה המנפיקה איגרות חוב לראשונה, כמפורט להלן:
 • מסלול הון עצמי
  • חלופה א' – הון עצמי של 24 מיליון ש"ח
  • חלופה ב' – הון עצמי של 16 מיליון ש"ח ודירוג מקומי -BBB או Baa3
 • מסלול ללא הון עצמי
  • חלופה א' – דירוג מקומי של -A או A3 או דירוג בינלאומי של Baa3 או  -BBB
  • חלופה ב' – שווי סדרת אג"ח של 200 מיליון ש"ח
  • חלופה ג' – לחברה בורסאית: שווי מניות נסחרות של 200 מיליון ש"ח
 • שווי אחזקות הציבור בסדרה 36 מיליון ש״ח
 • 35 ניצעים + שווי החזקה של 200,000 ש"ח למחזיק
בתנאי איגרות החוב ניתן לקבוע את התנאים בהתקיימם רשאית החברה להחליט על פדיון מוקדם של איגרות החוב.

טפסי הנפקת אג"ח