חלופות הנפקה

חלופות הנפקה​

הבורסה בתל-אביב היא המגרש הביתי של חברות ישראליות המעוניינות לגייס כסף מהציבור באמצעות הנפקה של מניות, איגרות חוב, והמירים.
 
חברות המנפיקות לראשונה מניות לציבור (IPO) צריכות לעמוד באחת מבין שלוש חלופות של כללי רישום, על פי סוג החברה  – חברה, חברת מו"פ, שותפות מוגבלת.

הנפקת חברות

הכללים לרישום קבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו. כללי הרישום של הבורסה מתייחסים לקריטריונים בהם חברה חדשה נדרשת לעמוד, בתחומים:
 • הון עצמי 
 • החזקות ציבור 
 • כללים לפיזור מזערי של ניירות הערך.

מטרת כללים אלו היא שתהיה כמות שתאפשר מסחר תקין והוגן בניירות הערך לאחר ההנפקה. כמו כן, קובעים הכללים תקופת חסימה לאחר ההנפקה, למי שהחזיק במניות לפני ההנפקה לציבור.
 
על פי חוק ניירות ערך, נדרשת חברה שמנפיקה לראשונה, לסוג מניות אחד בהונה המונפק והנפרע.

החלופות לרישום למסחר (למעט חברות מו"פ)

חברה המעוניינת לרשום לראשונה מניות למסחר צריכה לעמוד, לפחות, בתנאים המפורטים באחת החלופות שבטבלה הבאה (הנתונים במיליוני שקלים):

 
חלופה א'
חלופה ב'
חלופה ג'
(חברות גדולות)
הון עצמי לאחר הרישום למסחר (1)
25
35
--
שווי החזקות ציבור
20
30
80
ותק פעילות
12 חודשים
12 חודשים
--
ערך מוסף ב- 12 החודשים שקדמו לרישום (2)
4
--
--
שווי החזקות הציבור במניות הנובע מהנפקת המניות, שיונפקו בהתאם לתשקיף ההנפקה על פיו מבקשת החברה את הרישום למסחר
20(3)
20(3)
80
שווי מניות החברה
--
--
200

הערות לטבלה:

 1. הון עצמי לאחר הרישום:
  א. הון עצמי לפני הרישום
  ב. בתוספת: תמורת ההנפקה נטו ממניות וכתבי אופציה
 2. ערך מוסף: רווח (הפסד) לפני מס בתוספת הוצאות שכר עבודה, פחת והוצאות מימון בניכוי הכנסות מימון.
 3. לא חל על חברות עם שווי החזקות ציבור שווה או גדול מ-40 מיליון ש"ח.

שיעור החזקות הציבור בחברה חדשה

שיעור החזקות הציבור בחברה חדשה (למעט חברת מו"פ) לא יפחת מאחת החלופות הבאות. ככל ששווי ההנפקה גדול יותר, כך קטן שיעור המניות שיש להציע לציבור:
כאשר שווי החזקות הציבור במניות (במיליוני ש"ח) גדול מ...
שעור החזקות הציבור במניות (באחוזים) יהיה לפחות...
20
25.0
30
20.0
40
15.0
50
10.0
200
7.5

פיזור מזערי 

פיזור מזערי של החזקות הציבור יתקיים בהתמלא התנאים הבאים:

סוג נייר הערך
מספר
מחזיקים מזערי
שווי החזקה מזערי למחזיק
מניות
100*
16,000 ש"ח
אג"ח להמרה
100*
16,000 ש"ח
אג"ח
35
200,000 ש"ח

"מחזיק" – מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק, הנדרש על פי הטבלה, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק אחד.
 
* בנייר ערך שבתשקיף ההנפקה ניתנה התחייבות למנות לו עושה שוק, נדרשים 35 מחזיקים בלבד.

כללי החסימה למחזיקים במניות של חברה חדשה (כל החברות)

 
תקופת חסימה
מועד ראשון למכירה בבורסה
אחוז חודשי למכירה
בעל עניין
18 חודשים
לאחר 3 חודשים
2.5%
מחזיק אחר
9 חודשים
לאחר 3 חודשים
12.5%
 • ניתן למכור מניות חסומות בהצעת מכר.
 • לאחר שלושה חודשים ממועד הרישום ועד תום תקופת החסימה ניתן למכור את האחוז שנקבע, מסך המניות החסומות במועד ההנפקה, שבידי כל מחזיק.
 • לאחר שישה חודשים ממועד הרישום ניתן למכור מניות חסומות בעיסקה מחוץ לבורסה, כשהרוכש מקבל על עצמו את המשך החסימה.

הנפקת חברות מו"פ

הבורסה זיהתה את הצורך של חברות היי-טק בגיוס הון ובשל החשיבות הלאומית של הענף נקבעו כללים המקלים על חברות העוסקות במחקר ופיתוח (חברות מו"פ) להנפיק מניות לציבור.

חברות מו"פ אינן נדרשות להציג ותק פעילות או הון עצמי לפני ההנפקה. השיעור המינימלי שיש להציע לציבור מהשווי הכולל של החברה נמוך יחסית, דבר המקל על חברות מו"פ לגייס הון בתל-אביב כבר בשלב מוקדם של "חייהן", בדילול נמוך יחסית של החזקות המייסדים. 
 
הנפקה בבורסה עשויה לשמש קרש קפיצה נוח להנפקה נוספת בנאסד"ק ובבורסות אחרות, עם הבשלת החברה לכך. חוק הרישום הכפול מאפשר לחברות שהנפיקו תחילה בבורסה בתל-אביב ואח"כ בארה"ב, לדווח על פי הכללים בארה"ב, מבלי הצורך בדיווח על פי שתי מערכות של כללים.
 
מדד ת"א גלובל-בלוטק של הבורסה בת"א מסייע להגברת החשיפה של חברות הטכנולוגיה הנסחרות בתל-אביב לציבור המשקיעים.

כללי הרישום המיוחדים לחברות מו"פ

"חברת מו"פ" היא:

 • חברה שהשקיעה לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש השנים האחרונות, כולל השקעות מכספים שקיבלה מהמדען הראשי. אישור על השקעות במו"פ מתקבל מהמדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר (גם אם החברה לא קיבלה כספים מהמדען).
 • התחום העיקרי בו עוסקת החברה, הוא מחקר ופיתוח או ייצור ושיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצע על ידה.

שעור החזקות הציבור בחברת מו"פ חדשה לא יפחת מאחת מהחלופות הבאות: 

כאשר שווי החזקות הציבור במניות
(במיליוני שקל) הוא...
שעור החזקות הציבור בחברת מו"פ (באחוזים) יהיה לפחות...
מ- 16
10.0
מ- 50
7.5

קריטריונים נוספים

 • הון עצמי לאחר ההנפקה – 8 מיליון שקל. 
 • שווי החזקות הציבור במניות הנובע מהנפקת המניות, שיונפקו בהתאם לתשקיף ההנפקה על פיו מבקשת החברה את הרישום למסחר - 16 מיליון ש"ח. לא חל על חברות עם שווי החזקות הציבור שווה או גדול מ-40 מיליון ש"ח.

פיזור מזערי של החזקות הציבור

ניתנה הקלה במספר המחזיקים במניות חברות מו"פ. מספר המחזיקים הנדרש הינו 35, כששווי החזקה מזערי למחזיק הינו 16,000 ש"ח. הפיזור המזערי הנדרש ביתר ניירות הערך בחברות מו"פ זהה לנדרש בחברה רגילה.

כללי החסימה

כללי החסימה החלים על מחזיקים במניות של חברת מו"פ הם כללי החסימה החלים על יתר החברות.

הנפקת שותפויות מוגבלות

תחום פעילות

ניתן לרשום בבורסה שותפויות מוגבלות אשר עיסוקן הבלעדי הוא בתחומים הבאים:
 • חיפושי נפט או גז
 • הפקת סרטי קולנוע, וידאו או טלוויזיה

השקעת השותף הכללי

לפני הרישום למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות, על השותף הכללי, לרכוש תמורת מזומנים, יחידות השתתפות והמירים ליחידות השתתפות, במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות אלו לציבור, בשווי כולל של 12 מיליון ש"ח או 20% מיחידות ההשתתפות וההמירים ליחידות השתתפות, הנמוך מביניהם.

שווי החזקות הציבור

שווי החזקות הציבור ביחידות ההשתתפות לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ-20 מיליון ש"ח.

כללי החסימה

כללי החסימה החלים על מחזיקים ביחידות השתתפות הם כללי החסימה החלים על מחזיקים במניות בחברה חדשה.

טפסי הנפקה 

 

מידע נוסף