תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה

אודות מסלקת הבורסה

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב נוסדה בשנת 1966. המסלקה היא חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה לניירות ערך, והיא מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. המסלקה פועלת מתוקף חוקי העזר המסדירים את יחסי הגומלין בין המסלקה לחבריה.

המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party) עבור עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה, עסקות העברה לנאמן למשמורת ("קסטודיאן") שבוצעו בבורסה  וכן לעסקאות מסחר MTS. להבטחת הסיכון הפיננסי של המסלקה, מחזיקה המסלקה קרן סיכונים, בטחונות כנגד עסקות שאין מספיק מלאי בגינן, הסכם לרכישת אג"ח עם בנק ישראל וחקיקה בנושא יציבות המסלקה.  בנוסף, המסלקה  מספקת שירותי משמורת (CSD – Central Security Depository)  עבור כל ניירות הערך הרשומים במסלקה.
 
המסלקה הוכרה כ-QCCP על ידי הרשות לניירות ערך.
המסלקה הוכרה כ-QI על ידי ה-IRS.
למסלקה חשבון ני"ע ב-DTC וב- Euroclear Bank (EB)
 
המסלקה אינה בעלת עובדים ואמצעי יצור משל עצמה והיא מקבלת את כל התשתיות התפעוליות הנדרשות לפעילותה מהבורסה.

חברי המסלקה

כל חברי המסלקה (16 במספר)  הם גם חברי בורסה (כולל בנק ישראל ו-2 בנקים זרים: Citibank  ו-HSBC).
 

דירקטוריון המסלקה

דירקטוריון מסלקת הבורסה כולל 15 חברים לכל היותר. הדירקטורים ממונים על ידי האסיפה הכללית, ובלבד ששלושה דירקטורים לפחות הם דירקטורים בלתי תלויים ודירקטור אחד בעל כשירות מקצועית (בעל ניסיון בתחום שוק ההון והסליקה).
 

שירותי המסלקה

המסלקה מספקת את השירותים הבאים:
  • מתן שירותי סליקה ומשמורת בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה (נש"ר)
  • תפעול מאגר השאלות אוצר ליחידת החוב במשרד האוצר
  • תפעול מערכת הבטוחות לצורך קבלת נזילות מבנק ישראל (מערכת ICS)
  • סליקת בקשות ליצירה והרואות לפדיון בקרנות הנאמנות הפתוחות.
  • פתרונות לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים בבורסה.

 
אופן הסליקה

המסלקה סולקת בשיטת Netting על בסיס DVP- Delivery versus payment כלומר, סליקה בה הכסף וניירות הערך מועברים בין הקונה והמוכר באותה עת בשני סבבי סליקה. 
 

הסליקה הכספית

הסליקה הכספית מבוצעת באמצעות מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) (RTGS)  בבנק ישראל  ומתבצעת על ידי חיוב/ זיכוי חשבונות חברי המסלקה שהינם בנקים. חברי המסלקה שאינם בנקים מבצעים את הסליקה באמצעות חבר מסלקה שהינו בנק.
 
המסלקה סולקת את כל ניירות הערך והיחידות בקרנות נאמנות פתוחות של יום המסחר (T) ביום שלמחרת (T+1), בחלון הרב צדדי הראשון, קרי Trade date + day.
 
שירותי סליקה כספית מוענקים לחברים שהינם בנקים המשתתפים במערכת זה"ב​ ואשר להם חשבון כספי בבנק ישראל.
 
סליקה כספית עבור חברי מסלקה שאינם בנקים (חמש"ב) מבוצעת באמצעות חיוב / זיכוי של החבר סולק, שהינו בנק המשתתף במערכת זה"ב וזאת לפי הסכם שנחתם בינו לבין החמש"ב.
 
תנועות כספיות בין יותר משני חברים מבוצעת באמצעות הוראת תשלום רב צדדית המועברת על ידי המסלקה לסליקה כספית בשלושה חלונות זמן קבועים במערכת זה"ב.

חלונות הסליקה הרב-צדדיים במערכת זה"ב

 • חלון רב צדדי ראשון: 08:50 (25 דקות) (סליקת סבב סליקה ראשון של יום המסחר הקודם)
 • חלון רב צדדי שני:  15:45 (15 דקות) ביום ו'/ערב חג 12:30, בחוה"מ פסח וסוכות 13:45 (סליקת סבב סליקה שני)
 • חלון סליקה נוסף: 17:45 (15 דקות), משמש בלבד לביצוע MTM בעסקות תלוית (לא מתקיים בימי ו'/ ערב חג/ חוה"מ פסח וסוכות)
על מנת שהבנקים יוכלו לדאוג לנזילות בחלון הזמן, שולחת המסלקה למערכת זה"ב את נתוני הוראות התשלום הרב צדדיות, 15 דקות לפני פתיחת חלון הזמן. שליחה זו מותנית בקבלת התחייבות מהבנק בגין חיוב כספי של חמש"ב.
 

סליקת ניירת הערך ("מלאי")

לכל חבר מסלקה יש "חשבונות מלאי" במסלקה, שם מוחזקות יתרות ניירות הערך של לקוחותיו. סליקת מלאי ניירות ערך מבוצעת ב-Netting על ידי מערכת הסליקה של הבורסה, באמצעות חיוב/זיכוי חשבונות המלאי של חברי המסלקה המנוהלים במסלקה.
 

אתר גיבוי

למסלקה אתר גיבוי הממוקם מעל 20 ק"מ מבניין הבורסה בתל אביב. האתר יכול להתחיל לפעול תוך
 1-4 שעות מרגע בו יידרש לכך. האתר נבדק מול חברי המסלקה ומערכות התשלומים אחת לשנה.
 

קישורים נוספים

עוד על מסלקת הבורסה