תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
שירותים נוספים

מלבד היות המסלקה צד נגדי מרכזי  (CCP) ומשמורן לניירות ערך הרשומים במסלקה (CSD), מספקת מסלקת הבורסה שירותים נוספים: שירותי סליקה לניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה (נש"ר), מפעילה את מאגר השאלות של יחידת החוב במשרד האוצר לעושי שוק ראשיים ונתנת שירותי תפעול של מערכת הבטוחות לבנק ישראל לצורך הספקת נזילות למערכת הבנקאות בישראל (ICS).

שירותי סליקה לנש"ר (ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה)

שירותי הנש"ר מאפשרים למחזיקי ניירות הערך קבלת שירותי משמורת ביניהם תשלומים שוטפים כגון ריבית, פדיון ותשלומי דיבידנד, מהחברה המנפיקה למחזיקי ניירות הערך באמצעות חברי המסלקה.  תשלום ריבית של אג"ח, הרשומה כני"ע נש"ר, מתבצע באותו אופן כמו עבור אג"ח נסחרת. כמו כן, המסלקה מאפשרת העברת ניירות ערך בין משקיעים במתכונת בה מבוצעות עסקאות מחוץ לבורסה בניירות ערך רשומים.

מאגר השאלות של יחידת החוב משרד האוצר

כחלק מהרפורמה בשוק ההון, הקים משרד האוצר בשיתוף מסלקת הבורסה מאגר השאלות, המאפשר לעושי שוק ראשיים שהוגדרו על ידי האוצר, לשאול אגרות חוב ממשלתיות. במסגרת עסקת השאלה, שואל אג"ח מהאוצר פונה למסלקת הבורסה לביצוע ההשאלה, על פי התנאים שנקבעו בהסכם ההשאלה בינו לבין האוצר. בהתאם לחוזה מאגר ההשאלות שנחתם בין המסלקה לאוצר, המסלקה אחראית לתפעול מאגר ההשאלות עבור האוצר. 

מתן שירותי תפעול של מערכת הבטוחות לבנק ישראל (מערכת ICS)

כחלק משירותי מערכת זה"ב, בנק ישראל מקצה למשתתפים במערכת מסגרת אשראי כנגד בטוחות אותם הם נדרשים להפקיד. עבור כל משתתף קיים חשבון מלאי בטוחות ICS במסלקה, הנפתח עבורו בהתאם לבקשת בנק ישראל.
מערכת ה- ICS מתופעלת על ידי המסלקה, בהתאם לחוזה שנחתם בין המסלקה לבין בנק ישראל. תפעול המערכת מבוצע באמצעות Swift (ללא מעורבות ידנית).
 
השירותים אותם מספקת המערכת כוללים, בין היתר:
  • ביצוע הפקדות ומשיכות מלאי מחשבון הבטוחות
  • שערוך הבטוחות
  • העברת דיווחים והודעות לבנק ישראל

 

עוד על מסלקת הבורסה