תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
משמורת ניירות ערך (CSD)

יתרות ניירות הערך במסלקה הן רישומיות בלבד מכיוון שפעולת משמורת ניירות הערך במסלקה היא רישומית, ללא העברה פיזית של תעודות ניירות ערך בין הקונה והמוכר, וללא צורך בביצוע שינויים בספרי החברה.

לכל חבר מסלקה ישנם חשבונות מלאי - חשבונות בהן מוחזקות יתרות ניירות הערך שלו ושל לקוחותיו. לצורך כך נפתחים לפחות שני חשבונות משנה נפרדים:
  • חשבון מלאי לפעילות הנוסטרו של החבר.
  • חשבון מלאי עבור פעילות לקוחותיו של החבר (ניתן לפתוח יותר מחשבון אחד עבור פעילות הלקוחות).

המסלקה מספקת שירותי משמורת שונים. שירותי המשמורת של המסלקה כוללים בין היתר: שירותי  תשלום אירועי חברה, כדוגמת: תשלומי דיבידנד, ריבית, פדיון סופי/ חלקי/ כפוי, מיזוג בין חברות, איחוד, הפחתת הון, הקצאת זכויות, הטבה וכו' מהחברה המנפיקה למחזיקי ניירות הערך.
כמו כן, המסלקה נותנת שירותים עבור פעולות של החברות הבורסאיות אל מחזיקי ניירות הערך ולהפך כגון: מימוש אופציות, המרת אג"ח וניצול זכויות. שרותי משמורת אלו ניתנים על ידי המסלקה באמצעות החברות לרישומים וחברי המסלקה.

 

רישום ניירות הערך

ניירות ערך שהונפקו בישראל במטרה לרשמם במסלקה מוקצים על שם חברה לרישומים. החברה לרישומים מפקידה את ניירות הערך שהוקצו על שמה במסלקת הבורסה לזכות חברי המסלקה. בחשבונות חברי המסלקה בלבד רשומים לקוחות החברים הזכאים לניירות הערך (המסלקה אינה "יודעת" מיהם לקוחות החבר). ספרי חברי המסלקה כוללים את שמות לקוחותיהם, שהם הבעלים האמתיים של ניירות הערך.


להלן ארבעת החברות לרישומים הפועלות כיום:

התעודה הפיזית או מכתב ההקצאה נשמרים בכספת של בנק האם של חברת הרישומים. בספרי החברה לרישומים נרשמת מסלקת הבורסה כגוף שעבורו מוחזקים ניירות הערך ובספרי מסלקת הבורסה רשומים חברי המסלקה.

בנק ישראל משמש חברה לרישומים עבור סדרות המק"מ ומשרד האוצר עבור איגרות החוב הממשלתיות.

תרשים הליך רישום ניירות ערך  

עוד על מסלקת הבורסה