תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
צד נגדי מרכזי (CCP)

המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party) עבור העסקאות הבאות:

  • עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה
  • עסקאות מסחר MTS (מערכת אירופאית למסחר באגרות חוב בה נסחרות אגרות חוב ממשלתיות)
  • העברות לנאמן משורת (בורסה) "קסטודיאן"– בהמשך לעסקות מסחר שבוצעו בבורסה.

מתוקף היותה CCP, המסלקה ערבה במסגרת זו, לסליקת עסקאות להן היא משמשת כ- CCP מלאי וכסף, במקרה של כשל של אחד מחברי המסלקה. להבטחת פעילות סליקת העסקאות בבורסה, מנהלת המסלקה את קרן הסיכונים בה מופקדים כספי בטחונות של חברי המסלקה.

עסקאות שבהן המסלקה אינה משמשת כ- CCP

המסלקה אינה CCP לעסקאות הבאות: 
  • עסקאות מסחר מחוץ לבורסה
  • העברות (העברת תיק לקוח מחבר מסלקה אחד לחבר מסלקה אחר)
  • העברות לנאמן למשמורת "קסטודיאן" (מחוץ לבורסה) – בהמשך לעסקות מחוץ לבורסה.
  • פעולות נוספות שאינן עסקאות מסחר בבורסה או ב- MTS

עסקאות תלויות

עסקאות להן המסלקה מהווה CCP, שלא נסלקו ב- T+1 בסבב הראשון בחלון הסליקה הראשון כמפורט לעיל, הופכות ל"עסקאות תלויות". עסקה תלויה נשלחת לסריקה בחלון הסליקה השני וכך במשך שלושה ימים  עד ליום T+4 (או עד ל- T+8 עבור נסל"ד/ ADR).  לחלון סליקה השני וכך עד ליום T+4 (או עד ל- T+8 עבור נסל"ד/ ADR).
 
עם הפיכת עסקה לעסקה תלוייה מקפיאה המסלקה לחבר המסלקה (המוכר) בטחונות כנגד עסקות בהן לא היה בחשבונו מלאי מספיק לסליקתן. כל יום עד ליום T+4 (או T+8 במקרה של ADR/נסל"ד) אם העסקה התלוייה קיימת, מתבצעת התאמה של הבטחונות (MTM). הסליקה הכספית בגין הבטחונות מתבצעת בחלון הסליקה הרב-צדדי השלישי.

אופן חישוב גובה כספי ההקפאה

חישוב גובה כספי ההקפאה הוא על פי שער הפתיחה של נייר הערך באותו יום עסקים כשהוא מוכפל ביתרה למסירה נטו וכן במקדם ביטחון (כמפורט בחוקי העזר). החישוב מבוצע בכל יום עסקים מחדש.

מעבר מעסקה תלויה לעסקת כשל

עסקה תלויה שלא נסלקה עד מועד הסגירה של חלון הסליקה הרב-צדדי הראשון ביום המסחר הרביעי החל לאחר יום ביצוע העסקה המקורית (T+4), תהפוך  לעסקת כשל. במקרה כזה, תידרש המסלקה להיכנס לנעלי החבר הכושל ולהשלים את סליקת העסקאות שביצע במסחר בבורסה ולהן המסלקה משמשת כ- CCP. בניירות הערך הנסחרים הן בת"א והן בחו"ל ונסלקים הן במסלקה בישראל והן במסלקה זרה, תהפוך עסקה תלויה לעסקת כשל, אם לא נסלקה עד מועד הסגירה של חלון הסליקה הרב-צדדי הראשון ביום המסחר השמיני לאחר היום שבו בוצעה העסקה (T+8).

עוד על מסלקת הבורסה