תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
צד נגדי מרכזי (CCP)

מתוקף היותה CCP המסלקה אחראית להבטחת הביצוע של הוראות הסליקה ופעולות הסליקה הבאות:

  • ​​​​עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה​​נתוני מסחר (נתוני מסחר כפי שבוצעו ביום המסחר האחרון​)

   • עסקאות המבוצעות במערכת האירופאית MTS - נתוני סליקה יומיים (הנתונים מתייחסים לכל העסקאות שנסלקו בסבב הסליקה הראשון ביום הסליקה​)
    • העברות לנאמן למשמורת שהינן פעולות המשך לעסקאות שבוצעו בבורסה (עסקאות קסטודיאן בורסה) - ​נתוני סליקה יומיים (הנתונים מתייחסים ​לכל העסקאות שנסלקו בסבב הסליקה הראשון ביום הסליקה​)
    • ​החזר של עסקאות השאלה שבוצעו במאגר ההשאלות של המסלקה.

     עסקאות ופעולות שהמסלקה אינה CCP להן:

      ​עסקאות ופעולות המתבצעות במסלקה אך המסלקה אינה משמשת להן כצד נגדי מרכזי (CCP), לדוגמא: עסקאות מחוץ לבורסה, העברות (העברת תיק לקוח מחבר מסלקה אחד לחבר מסלקה אחר), העברות לנאמן למשמורת שהינן פעולות המשך לעסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה (עסקאות קסטודיאן מחוץ לבורסה) ועוד.

      עסקאות תלויות

      עסקה תלויה הינה עסקה שהמסלקה היא CCP לה (עסקת מסחר בבורסה או ב-MTS, עסקת קסטודיאן בורסה או החזר השאלה) שלא נסלקה במועדה (ביום 1+T), עקב חוסר מלאי אצל החבר המוכר או השואל. ​

      עסקה אשר לא נסלקה במועדה, בחלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום 1+T, תהפוך לעסקה תלויה ותועבר לסליקה בחלונות הסליקה הרב צדדיים הבאים, עד מועד הסגירה של חלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום המסחר הרביעי, החל לאחר מועד ביצוע העסקה (4+T).

      במקרים בהם מדובר בניירות ערך הנסחרים בשני שווקים, העסקה תועבר לסליקה בחלונות הסליקה הרב צדיים הבאים, ועד למועד הסגירה של חלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום המסחר השמיני החל לאחר מועד ביצוע העסקה (8+T).

      בטוחות במזומן

      עם הפיכת עסקה לעסקה תלויה מקפיאה המסלקה לחבר המסלקה (המוכר או השואל) בטחונות כנגד עסקות בהן לא היה בחשבונו מלאי מספיק לסליקתן.
      חישוב גובה כספי ההקפאה הוא על פי שער הפתיחה של נייר הערך באותו יום עסקים כשהוא מוכפל ביתרה למסירה נטו (כהגדרתה בחוקי העזר) וכן במקדם ביטחון כמפורט בפרק ה' לחלק ב' של חוקי העזר.
      מידי יום עסקים, וכל עוד קיימות לחבר עסקאות תלויות בנייר הערך, מחשבת המסלקה את גובה הבטוחות ומחייבת/מזכה בהפרש את החבר .

      ​עסקת כשל

      עסקת כשל הינה עסקה תלויה אשר לא נסלקה במשך 3 ימי מסחר (או 7 ימי מסחר לנייר ערך הנסחר בשני שווקים) לאחר מועד סליקתה המקורי. 

      במקרה בו עסקה תלויה הפכה לעסקת כשל מפעילה המסלקה הליך של רכישה כפויה (Buy-In) בו רוכשת המסלקה את נייר הערך עבור המוכר/השואל בעסקת הכשל, וסולקת את העסקה באמצעות הכמות שנרכשה. ​

      במקרה בו לא הצליחה המסלקה לרכוש את נייר הערך החסר תוך 21 ימים, תבצע המסלקה התחשבנות כספית בה יחוייב החבר המוכר/ השואל ויזוכה החבר הקונה/המשאיל.


      עוד על מסלקת הבורסה