תמונת רקע - אזור מסלקת הבורסה
צד נגדי מרכזי (CCP)

מתוקף היותה CCP המסלקה אחראית להבטחת הביצוע של הוראות הסליקה ופעולות הסליקה הבאות:

  • עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה
  • עסקאות המבוצעות במערכת האירופאית MTS
  • העברות לנאמן למשמורת שהינן פעולות המשך לעסקאות שבוצעו בבורסה (עסקאות קסטודיאן בורסה)
  • החזר של עסקאות השאלה שבוצעו במאגר ההשאלות של המסלקה

עסקאות ופעולות שהמסלקה אינה CCP להן:

  • עסקאות מחוץ לבורסה
  • העברות (העברת תיק לקוח מחבר מסלקה אחד לחבר מסלקה אחר)
  • העברות לנאמן למשמורת שהינן פעולות המשך לעסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה (עסקאות קסטודיאן מחוץ לבורסה)
  • פעולות נוספות שאינן עסקאות מסחר בבורסה או ב- MTS

עסקאות תלויות

במקרים בהם לחבר מסלקה יש חוסר במלאי ניירות ערך הנדרשים להשלמת עסקה, המסלקה מאפשרת לחבר להשלים את המלאי האמור במועד מאוחר יותר ובכפוף לתנאים הקבועים בחוקי העזר. במקרה זה, העסקה תוגדר כעסקה תלויה וחבר המסלקה יחויב בבטוחות במזומן בגין סיכון המחיר בעסקה.
עסקה שלא נסלקה בחלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום 1+T, תהפוך לעסקה תלויה, ותועבר לסליקה בחלונות הסליקה הרב צדדיים הבאים, עד מועד הסגירה של חלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום המסחר הרביעי, החל לאחר מועד ביצוע העסקה (4+T).
במקרים בהם מדובר בניירות ערך הנסחרים הן בתל אביב והן בחו"ל, ונסלקים הן במסלקה בישראל והן במסלקה זרה, העסקה תועבר לסליקה בחלונות הסליקה הבאים, ועד למועד הסגירה של חלון הסליקה הרב צדדי הראשון ביום המסחר השמיני החל לאחר מועד ביצוע העסקה (8+T).

בטוחות במזומן

עם הפיכת עסקה לעסקה תלויה מקפיאה המסלקה לחבר המסלקה (המוכר) בטחונות כנגד עסקות בהן לא היה בחשבונו מלאי מספיק לסליקתן.
חישוב גובה כספי ההקפאה הוא על פי שער הפתיחה של נייר הערך באותו יום עסקים כשהוא מוכפל ביתרה למסירה נטו (כהגדרתה בחוקי העזר) וכן במקדם ביטחון כמפורט בפרק ה' לחלק ב' של חוקי העזר.
מידי יום עסקים, וכל עוד קיימות לחבר עסקאות תלויות בנייר הערך, מחשבת המסלקה את גובה הבטוחות ומחייבת/זכה בהפרש את החבר המוכר.

עסקת כשל

במידה שהחבר לא השלים את חלקו בעסקה התלויה במועד שנדרש,  תשלים זאת המסלקה במקומו על ידי קניית הנייר בשוק מאמצעיו של חבר המסלקה (הליך buy-in) והעברתו לצד המוכר, או על ידי פיצוי כספי של המוכר מאמצעיו של חבר המסלקה.

 

עוד על מסלקת הבורסה